Privacy beleid AV Veluwe

Privacy beleid AV Veluwe

AV Veluwe hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit stuk geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AV Veluwe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hierna beschreven;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wij verwerken persoonsgegevens:

 • Voor informatieverstrekking binnen de vereniging en activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging; o.a. het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor activiteiten van de vereniging, Lief& Leed, inschrijvingen voor wedstrijden, gegevens over lopers t.b.v. cursussen, gegevens voor deelname aan workshops;
 • Voor het aanmelden van u als lid bij de Atletiekunie en onze vereniging;
 • Voor alle zaken die nodig zijn voor de administratieve verwerking gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

Verder zullen wij de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of als u hier schriftelijk toestemming voor geeft. Indien wij met andere partijen samenwerken voor een activiteit kunnen wij uw naam doorgeven aan b.v. een cursusleider. Overige gegevens delen wij alleen met expliciete toestemming.

Bewaartermijn

AV Veluwe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze trainers, vrijwilligers en het bestuur zijn op de hoogte van de regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Gebruik beeldmateriaal

Bij deelname aan door de vereniging georganiseerde activiteiten en wedstrijden mag AV Veluwe beeldmateriaal gebruiken voor verslag en promotionele activiteiten van de vereniging.

Gebruik website/social media

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd mogen foto- en video-opnames gemaakt en later door de vereniging gebruikt worden;
 • De website: https://www.avveluwe.nl heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die AV Veluwe organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, externe contacten en belangstellenden;
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij AV Veluwe. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;

Klachten/Bezwaren

Mocht u klachten of bezwaar hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of beeldmateriaal dan vragen wij u hierover direct contact met het bestuur op te nemen.